Algemene voorwaarden

Terminologie
De termen: In-Bemelen, B&B In-Bemelen, Koestal, Pinkenstal en Els Schils vakantiewoningen zijn termen voor Vakantie appartementen In-Bemelen.
Gast: een persoon die bij In-Bemelen heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij de In-Bemelen heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
Beheerder: de persoon die als eigenaar of namens de eigenaar, In-Bemelen beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door In-Bemelen.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1 In-Bemelen
1.1 De vakantie appartementen zijn beschreven op de website https://www.in-bemelen.nl
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie
ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2 Het minimum verblijf in is 2 nachten. In vakantieperiodes en/of zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.
1.3 De vakantie appartementen zijn 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte en de kamers hebben een eigen afsluitbare ingang.
1.4 Stilte tijden zijn van 22.00 uur – 07.00 uur.
1.5 Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6 Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan
1.7 De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8 Inchecken van 16.00-19.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Afwijkende incheck en uitcheck is in onderling overleg mogelijk.
1.9 De vakantie appartementen zijn minder geschikt voor kinderen.
1.10 De gasten kunnen hun auto parkeren op aanwezige parkeerplaatsen op de openbare weg. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.11 Gegevens In-Bemelen :Handels register :76027260 ; Btw nummer : NL001300924B45 ; Bankrekening op naam van E.N.J Schils IBAN : NL29 ABNA 0423 86 61 76 ,
BIC/Swiftcode ABNANL2A

2 Tarieven
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3. Tarieven zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4 Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
In-Bemelen is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3 Reservering en Betaling
3.1 Reservering is online , telefonisch en mondeling mogelijk
3.2 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag
3.3 Indien de reservering 50% van het reserveringsbedrag dient binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan, het resterende bedrag dient voor aankomst te zijn overgemaakt.
3.4 Betalingen graag naar rekeningnummer: NL29 ABNA 0423 86 61 76 t.n.v. E.N.J Schils onder vermelding van het appartement en de periode van reservering.

4 Annulering
4.1 Annuleren is mogelijk en kosteloos tot 48 uur voor de geboekte aankomstdatum, betaalde bedragen ontvangt u dan retour. Voor annulering daarna worden geen bedragen terugbetaald

5 Schade
5.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld.
Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
5.4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht.
Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6 Klachten
6.1 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen.
De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7 Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten
zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan:
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege,
schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of
naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8 Aansprakelijkheid
8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B
tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en
technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3 Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte
aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds
beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4 De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.
8.5 Gasten kunnen op basis van beschikbaarheid fietsen lenen voor recreatief gebruik in de omgeving van Bemelen. Het gebruik is geheel voor eigen rekening en risico.
De gebruiker dient de fiets in dezelfde staat weer terug te brengen zoals deze was bij het uitlenen.
In-Bemelen en de beheerder zijn niet aansprakelijk voor schade aan de gebruiker, derden of diens eigendommen

9 Privacy
9.1 Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring

10 Slotbepaling
10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland,
voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en
wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Taal